مدیران شرکت

مدیران شرکت

 

ردیف واحد نام داخلی
1 مدیر عامل جناب آقای دکترسید سامان رضوانی 105-601
2 مدیر مالی جناب آقای دکتر آرش قرائتی 200-201
3 مدیر دفتر سرکار خانم محبی 100-505
4 مدیر سیر و حرکت
جناب آقای سید علی کمیلی 407
5 مدیر فنی مهندسی جناب آقای مهدی موافق 503
6 مدیرفناوری اطلاعات جناب آقای یاسر ابوطالبی 306
7 مدیر ناوگان جناب آقای رضا قزل سفلو 406
8 مدیر روابط عمومی سرکار خانم صادقیان 212
9 مدیر اداری جناب آقای صادق ایوبی 210
10 کارگروه لبه بلند  جناب آقای سید علی کمیلی 407
11 کارگروه لبه کوتاه جناب آقای  علی معینی
جناب آقای حسین خباز
408